Ustawowe „wakacje kredytowe”

dodano: 2022-07-28

Czy wiesz, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. możesz zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”?

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

·masz w naszym banku kredyt udzielony w walucie polskiej (uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż PLN),

·umowa była zawarta przed 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,

·wraz z wnioskiem złożysz oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wówczas:

·od dnia wpływu Twojego wniosku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu nie będziemy pobierać płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji z niej wynikających, z wyjątkiem powiązanych opłat z tytułu ubezpieczeń,

·w ciągu 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformujemy Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,

·po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyślemy do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,

·nie pobierzemy żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,

·przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, jaki powstał w wyniku tego zawieszenia.

Informacje o wniosku:

·wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – wraz z wnioskiem musisz złożyć oświadczenie, które to potwierdza (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),

·jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie – wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych współkredytobiorców; w takim przypadku oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, składa ten z Was, który spełnia ten warunek,

·wniosek możesz złożyć elektronicznie (wyślij skan wniosku na e-mail: wakacje@sblkepno.pl) lub pisemnie (pocztą lub osobiście w naszym oddziale),

·na jednym wniosku możesz starać się o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu, a początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do banku wniosku, nie wcześniej jednak niż 1 sierpnia 2022 r.,

·maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu, wynosi:

  • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r.,
  • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.,
  • 1 miesiąc (po 1 racie): w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.,

·zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,

·zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),

·w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,

·jeśli wcześniej na wniosek kredytobiorcy bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu na mocy prawa z dniem doręczenia do banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy,

·jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej), złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania takiego wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu; wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszymi oddziałami.

Wniosek możesz złożyć w bankowości elektronicznej eBankNet za pomocą Wniosków Eximee lub elektronicznie (wyślij skan na e-mail: wakacje@sblkepno.pl) lub pisemnie (pocztą lub osobiście w naszym oddziale).

Pobierz wniosek.