Informacje finansowe

2017-2022

Bilans 2017

Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego SBL w Kępnie za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017

Pozycje pozabilansowe 2017

Rachunek Przepływów Pieniężnych 2017

Rachunek Zysków i Strat 2017

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 2017

Zestawienie zmian w kapitale własnym 2017

Bilans 2018

Pozycje pozabilansowe 2018

Rachunek Przepływów Pieniężnych 2018

Rachunek Zysków i Strat 2018

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 2018

Zestawienie zmian w kapitale własnym 2018

Bilans 2019

Pozycje pozabilansowe 2019

Rachunek Przepływów Pieniężnych 2019

Rachunek Zysków i Strat 2019

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 2019

Zestawienie zmian w kapitale własnym 2019

Bilans 2020

Pozycje pozabilansowe 2020

Rachunek przepływów 2020

Rachunek zysków i strat 2020

Zestawienie zmian w kapitale własnym 2020

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 2020

Bilans 2021

Pozycje pozabilansowe 2021

Zestawienie zmian w kapitale własnym 2021

Rachunek Przepływów Pieniężnych 2021

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 2021

Rachunek zysków i strat_2021

Bilans Banku 2022

Pozycje pozabilansowe_2022

Rachunek zysków i strat_2022

Rachunek przepływów pieniężnych_2022

SBL Kępno_sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta_2022

Zestawienie zmian w kapitale własnym_2022