Zebrania Grup Członkowskich 2021r.

dodano: 2021-04-30

Zarząd Spółdzielczego Banku Ludowego w Kępnie działając w oparciu o § 28 ust.1 pkt.7 Statutu Spółdzielczego Banku Ludowego w Kępnie zwołuje Zebrania Grup Członkowskich zgodnie z załączonym harmonogramem.

Porządek obrad:

  • Otwarcie Zebrania.
  • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  • Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
  • Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2020r. oraz sprawozdania finansowego za 2020r.
  • Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020r.
  • Przedstawienie kierunków działania Banku na 2021r.
  • Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku.
  • Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz kierunkami rozwoju działalności Banku na 2021r.
  • Przyjęcie wniosków i postulatów przez Zebranie Grupy Członkowskiej.
  • Zakończenie.

Serdecznie Zapraszamy

Zarząd Spółdzielczego Banku Ludowego w Kępnie

Załączniki


Harmonogram