Zebrania Grup Członkowskich Spółdzielczego Banku Ludowego w Kępnie

dodano: 2024-04-03

Szanowni Członkowie,

Zarząd Spółdzielczego Banku Ludowego w Kępnie działając w oparciu o § 28 ust.1 pkt.7 Statutu Spółdzielczego Banku Ludowego w Kępnie zwołuje Zebrania Grup Członkowskich zgodnie z załączonym harmonogramem.

Porządek Obrad:

•Otwarcie Zebrania.
•Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
•Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
•Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2023r. oraz sprawozdania finansowego za 2023r., które jest w trakcie badania przez biegłego rewidenta.
•Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023r.
•Przedstawienie kierunków działania Banku na 2024r.
•Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku.
•Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz kierunkami rozwoju działalności Banku na 2024r.
•Przyjcie wniosków i postulatów przez Zebranie Grupy Członkowskiej.
•Zakończenie

Serdecznie Zapraszamy wszystkich Członków Banku

Zarząd Spółdzielczego Banku Ludowego w Kępnie