Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym dla rolników

Kredyt udzielany jest w formie linii kredytowej w rachunku bieżącym na maksymalny okres 4 lat, pod warunkiem utrzymania zdolności kredytowej, przy czym każdorazowo po okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy następuje automatyczne odnowienie limitu kredytu na kolejne 12 miesięcy, w tej samej wysokości, bez konieczności dokonywania spłaty kredytu oraz składania wniosku i podpisywania aneksu.

Kwota przyznanego/ udzielonego limitu nie może przekroczyć trzykrotnych średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy z ostatnich 12 miesięcy lub średniomiesięcznych wpływów przewidywanych w okresie kredytowania - gdy będą one niższe niż kwota ustalona na podstawie wpływów faktycznych.


Limit (wysokość) kredytu ustalany jest z uwzględnieniem:

  • wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku bieżącym
  • poziomu zdolności kredytowej
  • rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych
  • rodzaju i wartości zabezpieczeń

Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej.