Rachunek bieżący- rolniczy

Istota i przeznaczenie produktu

Rachunek bieżący przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą. Rachunek służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością rolniczą.

Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

Rachunek bieżący-rolniczy pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych. Istnieje możliwość wypłaty gotówki z bankomatów kartą Visa Business , Mastercard Business oraz prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych. Posiadacz może wystawić dyspozycje rozliczeniowe do wysokości środków będących na rachunku.

Środki gromadzone na rachunku bieżącym podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej. Naliczanie i dopisywanie odsetek odbywa się na koniec kwartału kalendarzowego.


Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku bankowego:

 • wniosek
 • dowód osobisty, lub inny dokument tożsamości
 • decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP
 • nakaz płatniczy na bieżący rok podatkowy (o opodatkowaniu podatkiem rolnym) wystawiony przez Urząd Gminy lub umowę dzierżawy (w przypadku, gdy obciążenia podatkowe ponosi właściciel gruntu rolnego)

Korzyści dla Klienta:

 • Swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych
 • Łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze
 • Możliwość korzystania z bankowości internetowej
 • Możliwość uzyskania informacji o stanie środków oraz dokonanych operacjach bankowych za pośrednictwem INFO SMS
 • Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych
 • Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku
 • Dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego.
 • Możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym