Kredyt inwestycyjny komercyjny

Kredyt udzielany jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego.

Kredytem inwestycyjnym mogą być w szczególności finansowane nakłady na:

  • zakup gruntu i terenu
  • zakup budynków i budowli
  • rozbudowę, modernizację obiektów i budowli
  • zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych
  • zakup wyposażenia
  • zakup innych środków trwałych

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, których celem jest stworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych. Kredyt inwestycyjny udzielany jest z reguły jako kredyt średnioterminowy lub długoterminowy, wyłącznie w rachunku kredytowym. Udzielony kredyt inwestycyjny, w zależności od rodzaju finansowanych nakładów może być wykorzystywany jednorazowo bądź w transzach do wysokości określonej w umowie.

Spłata kredytu inwestycyjnego dokonywana jest jednorazowo bądź w ratach:

  • miesięcznych,
  • kwartalnych,
  • półrocznych,
  • rocznych w terminach płatności określonych w umowie. Wysokość kredytu do 80 % wartości nakładów inwestycyjnych.

Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej.