Kredyty

Przy udzielaniu "Kredytów unijnych SGB" mają zastosowanie zasady udzielania kredytów na działalność gospodarczą w Banku , przepisy ogólne obowiązujące w Banku, przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa bankowego, a także zakres i zasady udzielania wsparcia ze środków funduszy pomocowych określone w krajowych dokumentach programowych związanych z funduszami pomocowymi, a w szczególności:

  1. Uzupełnienie do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
  2. Uzupełnienie do Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
  3. Uzupełnienie do Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
  4. Uzupełnienie do Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb
  5. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich.