Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki udzielany jest na własne potrzeby konsumpcyjne Kredytobiorcy. Kredyt udzielany jest w walucie polskiej. Okres kredytowania określa umowa kredytowa. Minimalna wysokość kredytu gotówkowego wynosi: 1.000,00 PLN. Maksymalna kwota kredytu jest uzależniona od dochodów Kredytobiorcy.

Bank uzależnia udzielenie kredytu od:
 • przedłożenia przez Kredytobiorcę dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny jego zdolności kredytowej
 • posiadania przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej bieżącej i perspektywicznej,
 • posiadania przez Kredytobiorcę pełnej zdolności do czynności prawnych
 • posiadania przez Kredytobiorcę udokumentowanego, stałego źródła dochodów, dającego gwarancję całkowitej terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami
 • zaproponowania przez Kredytobiorcę prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu akceptowanego przez Bank
Bank może uzależnić udzielenie kredytu od uzyskania zgody współmałżonka Kredytobiorcy, jeżeli pozostaje on we wspólności majątkowej, chyba, że współmałżonek jest Współkredytobiorcą. Kredyt udzielany jest na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o kredyt.

Do wniosku o kredyt należy dostarczyć następujące dokumenty:
 1. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia netto z ostatnich 3 miesięcy.
 2. W przypadku:
 • emerytów - kopię decyzji organu przyznającego emeryturę,
 • rencistów - kopię decyzji organu przyznającego rentę,

Kredyt jest oprocentowany wg stałej stopy procentowej. Oprocentowanie określa umowa kredytowa.

Spłata kredytu i odsetek, określonych w Umowie, może przebiegać według następującej metody:
 • w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych;
 • w równych ratach kapitałowo-odsetkowych (annuitet)