Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna przeznaczona jest dla osób fizycznych na ich własne potrzeby bez konieczności udokumentowania dokonanej transakcji.

Bank udziela pożyczek hipotecznych osobom fizycznym:

  • posiadającym zdolność kredytową,
  • osobom fizycznym, zamieszkałym na stałe na terenie działania Banku lub posiadającym nieruchomości na terenie działania Banku,
  • osobom fizycznym, będącym właścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości stanowiących przedmiot obrotu rynku nieruchomości albo mającym własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
  • proponującym jako podstawowe zabezpieczenie spłaty pożyczki nieruchomość, która położona jest na terenie działania Banku.

Pożyczki hipoteczne udzielane są pod warunkiem:

  • przedłożenia przez Pożyczkobiorcę dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny jego zdolności kredytowej,
  • udokumentowania stałego źródła dochodu umożliwiającego spłatę pożyczki,
  • udokumentowanie stałego źródła dochodu uzyskiwanego z tytułu posiadanej lub nabywanej nieruchomości w przypadku, gdy spłata pożyczki będzie pokrywana z tych dochodów,
  • udokumentowania przez Pożyczkobiorcę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie spłaty pożyczki,
  • przedłożenia przez Wnioskodawcę aktualnej wyceny nieruchomości, wykonanej w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pożyczkę hipoteczną proponowanej na zabezpieczenie spłaty pożyczki, sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Pożyczki hipoteczne, udzielane są w wysokości nie przekraczającej 50% wartości rynkowej nieruchomości oraz 80-krotność dochodu netto, jednak nie więcej niż 200.000,00 PLN.

Minimalny okres kredytowania pożyczek hipotecznych wynosi: 36 miesięcy (3 lata), a maksymalny: do 180 miesięcy (15 lat).

Pożyczka udzielana jest na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o pożyczkę hipoteczną.

Zabezpieczenie pożyczki hipotecznej stanowi obligatoryjnie hipoteka ustanowiona na nieruchomości mieszkalnej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Ponadto nieruchomość nie może być obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Bank może wymagać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej, równej stopie redyskonta weksli plus stała marża Banku. Spłata pożyczki w ratach miesięcznych lub innych określonych w umowie pożyczki.