Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

 • budowę, przebudowę, rozbudowę, dokończenie budowy, oraz remont i modernizację domu albo lokalu mieszkalnego,
 • adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne
 • uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • remont domu albo lokalu
 • nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego
 • zakup domu lub mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym

inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.


Kredyt może być udzielony osobom fizycznym posiadającym jednocześnie:

1. zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty

2. pełną zdolność do czynności prawnych

3. obywatelstwo: polskie i na stałe zamieszkałym w Rzeczypospolitej Polskiej

4. udokumentowane źródło dochodów uzyskiwanych z tytułu;

 • zatrudnienia
 • emerytury lub renty
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wykonywania wolnego zawodu
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • innych źródeł

Możliwe jest przystąpienie do kredytu osób trzecich np.: rodziców.

Kredyty mieszkaniowe udzielane są na okres do 30 lat z zastrzeżeniem, że maksymalny okres spłaty nie powinien przekraczać 15 lat w przypadku, gdy przedmiotem udzielenia kredytu jest:

 1. zakup samej działki budowlanej,
 2. finansowanie kosztów dotyczących remontu, modernizacji domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego.

Na wniosek Wnioskodawcy Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału:

 • do 24 miesięcy w przypadku kredytów udzielonych na budowę, rozbudowę nadbudowę domu jednorodzinnego,
 • w pozostałych przypadkach 12 miesięcy

Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej ustalanej w oparciu o rynkowe stopy WIBOR 3M i stałej marży Banku

Podstawowe zabezpieczenie kredytu - hipoteka na nieruchomości.

Wnioskodawca składa wniosek o kredyt wraz z wymaganymi przez Bank dokumentami.